Archive

Posts Tagged ‘Visual Studio’

Hiển thị tab security trong properties của folder

Yêu cầu trước tiên đối với phát triển module DotNetNuke là account ASPNET phải được cấp full control đối với thư mục web đó.

Read more…

Advertisements
Categories: DotNetNuke Tags: , ,