Archive

Archive for the ‘.NET’ Category

Visual studio 2008 SP1 is available

October 27, 2009 2 comments

This is download link for VS 2008 SP1. If you want install SQL Server2008, must be install VS 2008 SP1 before

http://download.microsoft.com/download/a/3/7/a371b6d1-fc5e-44f7-914c-cb452b4043a9/VS2008SP1ENUX1512962.iso

Advertisements

Add telerik into VS 9

September 8, 2009 Leave a comment

Add các file .dll trong thư mục bin35 vào thư mục bin của solution và vào thư mục C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\IDE\PublicAssemblies

Categories: .NET

Hiển thị tab security trong properties của folder

Yêu cầu trước tiên đối với phát triển module DotNetNuke là account ASPNET phải được cấp full control đối với thư mục web đó.

Read more…

Categories: DotNetNuke Tags: , ,

VS không chịu Debug website project chạy trên IIS

Ấn F5, nhận được thông báo này, buồn hẳn.

Cách fix:

  1. Vô IIS, chọn properties của webproject
  2. Trong tab Driectory Security chọn Edit ở Anonymous….
  3. Checked Integrated Windows authentication

Chạy lại debug là thấy đẹp lại ngay

Categories: .NET