Archive

Archive for August, 2011

Vim tips and tricks

August 4, 2011 Leave a comment

Dạo này mình có thói quen sử dụng vim để view, edit hơn là dùng các editor khác, quả thực là nó gọn nhẹ, dễ dùng và thực sự flexible.

Mình sẽ note lại một số options mà mình hay sử dụng với vim

  • Trước tiên là tính năng indent khi edit source code, đây là option mình sử dụng nhiều nhất khi dùng vim vì tất cả các IDE đều support điều này.
    • :set smartindent – Mặc định, khi enter xuống dòng trong vim, sẽ tự động trở về vị trí đầu tiên của line, vì thế có thể sử dụng option này để cursor trở về đúng vị trí mong muốn.
    • :set shiftwidth=4 – Với chế độ mặc định, chức năng auto indent sẽ shift cursor sang trái hoặc phải 1 tab, sử dụng option này để shift 4 spaces thay vì 1 tab.
    • :set expandtab – Sử dụng spaces thay cho 1 tab, mặc định sẽ là 8 spaces,
    • :set tabstop=4 – Định nghĩa số spaces sẽ thay cho 1 tab, trong trường hợp này, khi ấn tab, sẽ là 4 spaces
  • Trong 1 file source code, có thể format bị sai, nên cần fai reformat cho cả file, có thể sử dụng = để format theo như những option đã được set ở trên. Ngoài ra, để chọn 1 vùng text, ấn V key, và dùng up, down, left, right key để select vùng cần chỉnh sửa, sau đó ấn = để re-format.
Advertisements
Categories: Uncategorized